Резюме на проекта

Слабата интеграция в трансграничния регион между Румъния и България по отношение на заетостта и трудовата мобилност, разгледани  сравнително  в европейски контекст, е предпоставена до голяма степен от малкото на брой съвместни инициативи по отношение на : статистически данни за състоянието на трудовия пазар и мобилност в трансграничния регион; насърчаването на трудовата мобилност; стимулирането на публично-частните партньорства в трансграничния регион за дефиниране на общите регионални проблеми, които среща пазара на труда; провеждането на информационни кампании относн