ОБОБЩЕН ДОКЛАД

ОБОБЩЕН ДОКЛАД ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНИТЕ НУЖДИ И ПОТРЕБНОСТИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА СПОРЕД ИЗСЛЕДВАНИ СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ - МЕСТНИ ВЛАСТИ, ПРОФЕСИОНАЛНИ УЧИЛИЩА, РАБОТОДАТЕЛИ, АГЕНЦИИ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ, НПО И БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА -ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН РУМЪНИЯ-БЪЛГАРИЯ (АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ОБЛАСТИ ВЕЛИКО ТЪРНОВО И РУСЕ И ОКРЪЗИТЕ ГЮРГЕВО И ТЕЛЕОРМАН)