Резюме на проекта

Слабата интеграция в трансграничния регион между Румъния и България по отношение на заетостта и трудовата мобилност, разгледани  сравнително  в европейски контекст, е предпоставена до голяма степен от малкото на брой съвместни инициативи по отношение на : статистически данни за състоянието на трудовия пазар и мобилност в трансграничния регион; насърчаването на трудовата мобилност; стимулирането на публично-частните партньорства в трансграничния регион за дефиниране на общите регионални проблеми, които среща пазара на труда; провеждането на информационни кампании относно възможностите за работа в трансграничния регион.

               Предвид това, целта на проекта е да улесни възможностите за заетост и трудовата мобилност в трансграничния регион посредством цялостен подход, който свързва местната публична администрация с частния бизнес и отделните граждани от двата региона. Предложеният проект ще използва финансиране от ЕС, в размер общо на 446 213,59 евро и ще бъде изпълнен от Фондация ЕММА и Европейски информационен център.

               Така поставената цел ще бъде постигната посредством: създаване на съвместна мрежа за установяване на трансгранично сътрудничество между местни публични администрации, фирми за подбор на персонал и професионални училища; професионално обучение за младежи в двата региона; провеждане на информационна кампания за насърчаване на възможностите за заетост в цялата област за трансгранично сътрудничество; създаване на трансгранична онлайн платформа за заетост и изграждане на икономически връзки между заинтересованите страни.

            До края на проекта ще бъдат изработени съвместни методи и инструменти и ще бъдат включени пряко повече от 1000 бенефициента.