Информация за проекта

Продължителността на проекта е 15 месеца, в периода 02.03.2017-31.05.2018 г.

 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:

Улесняване мобилността на работната сила в трансграничната зона РумънияБългария, с посредничеството на холистичен подход, който свързва местните публични администрации с частната среда и гражданите в граничната зона между двете държави, съответно в окръзите Гюргево и Телеорман (Румъния) и областите Русе и Велико Търново (България).

 

ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА:

А1. Подготовка на проекта

Дейността по подготовката се състои в това, да се гарантира, че предложеният проект е изпълним, допустим и може да бъде успешно реализиран.

На този етап, с продължителност около два месеца, двете организации - Фондация EMMA и Европейски информационен център, си сътрудничиха за подготовката и подаването на проекта, както и за последващото му изпълнение.

А2. Изработване на общо изследване за състоянието на местните власти, професионални училища, малки и средни предприятия и безработни лица, за да се идентифицират нуждите и изискванията на пазара на труда сред общностите от трансграничния регион

Дейността е ключова по отношение запознаването с характеристиките на трудовия пазар в региона на изпълнение на проекта и от там за постигането на значими резултати.

Използвайки изследователски подход, базиран на система от въпросници, ще бъдат идентифицирани нуждите и изискванията на пазара на труда в окръзи Гюргево и Телеорман в Румъния и области Русе и Велико Търново в България.

За изпълнение на тази дейност, ще бъдат предприети следните стъпки:

- Събиране на необходимата информация за идентифициране на нуждите и изискванията на пазара на труда;

- Сключване на договори с доставчици на услуга;

- Идентифициране на целевите групи;

- Изработване на изследването;

- Унифициране на резултатите от проучванията в Румъния и България и представяне на обобщени заключения на съвместна конференция.

 

А3. Изграждане на трансгранична мрежа от компании за подбор на персонал, местни власти и професионални училища

За да насърчи интеграцията в трансграничния регион по отношение на заетостта и пазара на труда, в рамките на проекта ще се създаде трансгранична мрежа. След привличането на участници в нея, ще бъдат проведени 4 срещи, по една във всеки окръг/област от обхвата на проекта, където компаниите за подбор на персонал, местните власти и професионалните училища ще дискутират по проблемите, които срещат трудовия пазар, подбора на работна сила, развитието им и възможностите за съвместни инициативи.

В рамките на тази мрежа, ще бъдат включени:

- 10 компании за подбор на персонал, които са действащи в трансграничния регион (5 от Румъния, 5 от България);

- 10 представители на местните публични власти (5 от Румъния, 5 от България);

- 10 професионални училища от трансграничния регион (5 от Румъния, 5 от България);

А4. Изготвяне на трансгранични наръчници за заетост в региона България-Румъния за търсещи работа и работодатели ( "Румънско-български наръчник за работодатели" и "Румънско-български наръчник за търсещи работа)

За да направи пазара на труда в Румъния и България по-достъпен за компаниите и търсещите работа и в двете държави, проектът ще подготви и реализира 2 трансгранични наръчника за заетост:

- "Румънско-български трансграничен наръчник за търсещи работа" - съдържащ информация, като: местното и трансгранично състояние на пазара на труда; източници на потенциални работни места в трансграничния регион Румъния - България; състоянието на пазара на труда в контекста на ЕС и на местно ниво; инструкции за писане на CV и мотивационно писмо и др.

- "Румънско-български трансграничен наръчник за работодатели" - съдържащ информация, като: състоянието на местния и трансграничен пазар на труда от гледна точка на работодателите, съвети при явяване и провеждане на интервюта за работа, полезни техники и умения за подбор на персонал и др; информация за правната рамка в националното и европейското законодателство по отношение на трудовия пазар.

А5. Информационна кампания за популяризиране и насърчаване на възможностите за заетост в цялата зона на граничния регион Румъния-България, която ще включва провеждането на трудови борси

За да се увеличи достъпа на хора до съвместни инициативи свързани със заетостта, в рамките на проекта ще бъде осъществена кампания за повишаване на осведомеността за заетостта в трансграничния регион, както и ще бъдат насърчени тези възможностите в граничния регион Румъния - България.

Информационната кампания ще се осъществи, посредством използването на промоционални материали и средства за връзки с обществеността като медийна кампания (по радиото и в социалните мрежи) и организирането на 4 трудови борси, всяка от които с продължителност 2 дни (2 в Румъния и 2 в България), в които ще вземат участие 20 компании и ще бъдат привлечени общо 800 участника.

А6. Осигуряване на професионално ориентиране и провеждането на психологически тестове за нагласите в 8 района (4 в Румъния и 4 в България) за 200 човека

С цел да се подобрят възможностите за трансгранична заетост на 200 души в Гюргево и Телеорман (Румъния) и в областите Велико Търново и Русе (България), проектът ще осигури професионално ориентиране и консултиране, както и психологически тестове за нагласите в 8 района (4 в Румъния и 4 в България).

Услугите ще бъдат разработени и предоставени въз основа на нуждите и изискванията, идентифицирани в изследването на потребностите на пазара на труда и трансграничната мрежа за заетост.

A7. Създаване на трансгранична онлайн платформа за заетост за Румъния и България

Платформата ще бъде он-лайн инструмент, който ще улесни връзката между пазара на труда съответно в Румъния и България. Платформата ще бъде полезна в три направления: 1) помощ при търсене на работа в съседната страна; 2) подпомагане на компаниите, предлагащи работни места в съседните държави; 3) оказване на помощ на компаниите, при намиране на подходящ партньор в съседната държава с цел съвместно развитие.

Посредством он-лайн платформата, търсещите работа ще могат да се регистрират като такива или да се свържат с компаниите и агенциите за подбор на персонал директно. За тази цел, платформата ще съдържа детайлна информация относно всички субекти, заинтересовани от наемането на работна ръка или от установяването на съвместни инициативи с компании от съседната държава.

Фирмите за подбор на персонал също са целева група за онлайн платформата; Те ще бъдат снабдени с он-лайн търсачка за филтриране на оферти за работа по различни критерии.

А8. Дейности по информиране и публичност

Партньорите по проекта са отговорни за осъществяване на дейностите по информиране и публичност, които трябва да бъдат разработени от тях, следвайки Ръководството за визуална идентичност.

Информационната дейност и популяризиране ще включват:

- Организиране на две пресконференции;

- Изготвяне на Комуникационен план за целия проект и за привличането на специфични целеви групи в зависимост от дейностите в рамките на проекта;

- Създаване на визуална идентичност на проекта;

- Проектиране и създаване на рекламни материали и използване на специфични техники за връзки с обществеността;

- Разработване, стартиране и управление на двуезичния сайт на проекта (румънско-български), съдържащ информация за целите на проекта, реализацията и постигнатите резултати.

А9. Управление на проекта

Управлението на проекта е споделена дейност, необходима за координиране, наблюдение и контрол на изпълнението на проекта. Фондацията EMMA, като водещ партньор, отговаря пряко за управлението на дейностите с партньора. Управленските дейности се осъществяват от следните експерти: Ръководител на проекта (ЕММА), Помощник-мениджър (ЕММА), Финансов мениджър (ЕММА), Експерт по мониторинг и докладване на проекти (EMMA) и Отговорник за проекта (Европейски информационен център).

 

РЕЗУЛТАТИ НА ПРОЕКТА:

 • Изследване за идентифициране на потребностите и изискванията на пазара на труда;
 • Трансгранична мрежа за трудова заетост;
 • Два трансгранични наръчника: за служители и за работодатели;
 • Информационна кампания за възможностите на пазара на труда;
 • 4 трудови борси;
 • Професионална и психологическа подготовка за 200 млади хора;
 • Онлайн платформа за работни места.

 

ЦЕЛЕВА ГРУПА НА ПРОЕКТА:

 • 20 местни публични администрации;
 • 10 профилирани НПО-та;
 • 20 частни фирми, участници в трудовите борси;
 • 40 частни фирми, които публикуват работни места в трансграничната онлайн платформа;
 • 10 фирми за набиране на персонал;
 • 200 млади хора от професионални училища;
 • 10 професионални училища;
 • 80 граждани, участници в общото изследване на потребностите и изискванията на пазара на труда;
 • 3000 граждани, участници в трансграничната информационна кампания;
 • 800 граждани, участници в 4-те трудови борси;
 • 1000 граждани, участници в дейностите по информиране и публичност;
 • 20 граждани, участници в пресконференцията за представяне на проекта;
 • 20 граждани, участници в пресконференцията за прилючване на проекта;
 • 6000 уникални посетители в трансграничната онлайн платформа за работни места.

 

Фондация EMMA (Румъния) и Европейския информационен център (България) спазват и подкрепят равните възможности и равното третиране, които се основават на цялостното и ефективно участие на всеки човек в икономическия и социалния живот, без разлика в пола, расовия или етническия произход, религия или убеждения, увреждания, възраст или сексуална ориентация.